1. De wonderlijke lotgevallen | Floran Janssen – Held van Helmond

In den tijd, toen Hertog Jan over Vlaanderen en Brabant regeerde, woonde er in het Ameidesingel (bestaat niet meer, nu heet het Noord- en Zuid-Koninginnewal) te Helmond eene oude vrouw, Moeder Martinus genaamd, met heuren kleinzoon Floran In welk nummer het juist was, kan ik echter niet zeggen, omdat het huisje misschien al sedert drie… Lees verder 1. De wonderlijke lotgevallen | Floran Janssen – Held van Helmond

2. De kleinzoon van Moeder Martinus | Floran Janssen – Held van Helmond

Zoo was Floran Janssen, de kleinzoon van Moeder Martinus uit het Ameidesingel, wiens wonderbare lotgevallen wij gaan verhalen. Reeds dikwijls had Moeder Martinus heuren kleinzoon gepraamd om eenen stiel te leeren… Meester Asselberg, de beenhouwer uit de Veestraat en Piet de Laet, de bakker uit de Steenweg, hadden heel gaarne den forschen knaap in hunnen… Lees verder 2. De kleinzoon van Moeder Martinus | Floran Janssen – Held van Helmond

3. Floran Janssen ontmoet de Zeeuwse Schipper | Floran Janssen – Held van Helmond

Zoodra de taak gedaan was stroopte Floran zijne mouwen weer af en stakde hand uit om zijn loon te ontvangen. Hij hield er aan dadelijk betaald te worden en dit werd doorgaans gereedelijk gedaan. Zekeren dag nochtans liep dit zoo gemakkelijk niet van stapel. Een Zeeuwsch schipper, een kerel lijk een boom, wou hem afschepen… Lees verder 3. Floran Janssen ontmoet de Zeeuwse Schipper | Floran Janssen – Held van Helmond

4. Floran en de stadswacht | Floran Janssen – Held van Helmond

Op dit oogenblik weerklonken er haastige stappen en verscheen er aan den hoek der straat een talrijke groep soldaten met brandende lantaarns. – Wat gebeurt er hier? vroeg de aanvoerder der wacht. – Die heerschappen, zei Floran, op de rabauten wijzend, wilden mij mijn geld ontnemen. Om hen die leelijke manieren af te leeren heb… Lees verder 4. Floran en de stadswacht | Floran Janssen – Held van Helmond

5. Floran Janssen botst met Thijs |

Op dit oogenblik weerklonken er haastige stappen en verscheen er aan den hoek der straat een talrijke groep soldaten met brandende lantaarns. – Wat gebeurt er hier? vroeg de aanvoerder der wacht. – Die heerschappen, zei Floran, op de rabauten wijzend, wilden mij mijn geld ontnemen. Om hen die leelijke manieren af te leeren heb… Lees verder 5. Floran Janssen botst met Thijs |

6. Floran Janssen matst moeder Martinus

– Floran, zei ze toen, ge kunt mij een groot plezier doen! – Laat hooren, Grootjelief! – Ik heb al een heelen tijd naar mijn vischmes gezocht en denk nu dat ik het dezen namiddag op het kerkhof, dicht bij het doodenhuisje, verloren heb. – Wel, Grootjelief, zei Floran, ik zal het eens gaan zoeken,… Lees verder 6. Floran Janssen matst moeder Martinus

7. Floran Janssen wordt opgebracht door de gerechtsdienaaar

Aan den omdraai van den weg gekomen zag hij, op eene opene plek bezijden de hoeve en van den weg gescheiden door eene breede hofgracht een man, die met zweepslagen een jongen schaapherder mishandelde, welke voor hem op de knieën kroop. – Heidaar! riep Floran, wilt ge eens uitscheiden, groote lobbes! De man keek even… Lees verder 7. Floran Janssen wordt opgebracht door de gerechtsdienaaar

8. Floran Janssen aangevallen door honden

Een der gerechtsdienaars bracht eene streng koord te voorschijn en ontrolde ze, terwijl de twee anderen Floran bij de armen vastgrepen. Deze keek hen grimlachend aan, maar hoezeer de beide forsche knechten ook hunne krachten inspanden om Floran’s armen achter zijnen rug te brengen, toch konden zij er niet in gelukken ze slechts een vingerbreedte… Lees verder 8. Floran Janssen aangevallen door honden

9. Floran Janssen en de waterduivel

– Daar herinner ik mij weer, sprak hij, dat gij daar straks gezegd hebt, dat gij iets weet om mij te doen schrikken. Ik moet u zeggen… – Denk er niet meer aan, jongeling. – Integendeel! Ik verzoek, ik eisch zelfs, dat gij het mij zegt! Indien de zaak zoo vreeselijk is, dat zij mij… Lees verder 9. Floran Janssen en de waterduivel

10. Floran Janssen droogt de bruut af.

– Ja, knaap, het is duidelijk genoeg, riep hij met grove stem, en ik, Balt, neem den kamp met u aan. Ge ziet er een beetje sterker uit dan die lummel van een Raffel, die zich als een lam zou laten kelen! Ik zal u eerst met het plat van mijn degen op de billen… Lees verder 10. Floran Janssen droogt de bruut af.